ترجمه Proconsul در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (روم‌ قديم‌) افسر داراي‌ بعضي‌ اختيارات‌ كنسولي‌ می باشد

Proconsul به چه معناست و Proconsul یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Proconsul

(روم‌ قديم‌) افسر داراي‌ بعضي‌ اختيارات‌ كنسولي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (روم‌ قديم‌) افسر داراي‌ بعضي‌ اختيارات‌ كنسولي‌, ترجمه (روم‌ قديم‌) افسر داراي‌ بعضي‌ اختيارات‌ كنسولي‌, کلمات شبیه (روم‌ قديم‌) افسر داراي‌ بعضي‌ اختيارات‌ كنسولي‌
دانلود فایل ها