ترجمه Procreative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tnaercorp) وابسته‌ به‌ ايجاد كردن‌ يا زادن‌. می باشد

Procreative به چه معناست و Procreative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Procreative

(tnaercorp) وابسته‌ به‌ ايجاد كردن‌ يا زادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (tnaercorp) وابسته‌ به‌ ايجاد كردن‌ يا زادن‌., ترجمه (tnaercorp) وابسته‌ به‌ ايجاد كردن‌ يا زادن‌., کلمات شبیه (tnaercorp) وابسته‌ به‌ ايجاد كردن‌ يا زادن‌.
دانلود فایل ها