ترجمه Procyon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نج.) روشنترين‌ ستاره‌ صورت‌ فلكي‌ كلب‌ اصغر (roniM می باشد

Procyon به چه معناست و Procyon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Procyon

(نج.) روشنترين‌ ستاره‌ صورت‌ فلكي‌ كلب‌ اصغر (roniM به خارجی , ریشه انگلیسی (نج.) روشنترين‌ ستاره‌ صورت‌ فلكي‌ كلب‌ اصغر (roniM, ترجمه (نج.) روشنترين‌ ستاره‌ صورت‌ فلكي‌ كلب‌ اصغر (roniM, کلمات شبیه (نج.) روشنترين‌ ستاره‌ صورت‌ فلكي‌ كلب‌ اصغر (roniM
دانلود فایل ها