خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41194 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('41194','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41194 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Procyon به فارسی

ترجمه Procyon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نج.) روشنترين‌ ستاره‌ صورت‌ فلكي‌ كلب‌ اصغر (roniM می باشد

Procyon به چه معناست و Procyon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Procyon

(نج.) روشنترين‌ ستاره‌ صورت‌ فلكي‌ كلب‌ اصغر (roniM به خارجی , ریشه انگلیسی (نج.) روشنترين‌ ستاره‌ صورت‌ فلكي‌ كلب‌ اصغر (roniM, ترجمه (نج.) روشنترين‌ ستاره‌ صورت‌ فلكي‌ كلب‌ اصغر (roniM, کلمات شبیه (نج.) روشنترين‌ ستاره‌ صورت‌ فلكي‌ كلب‌ اصغر (roniM

دیدگاه‌تان را بنویسید: