ترجمه Professorate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ به‌ استادي‌. می باشد

Professorate به چه معناست و Professorate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Professorate

مربوط‌ به‌ استادي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌ به‌ استادي‌., ترجمه مربوط‌ به‌ استادي‌., کلمات شبیه مربوط‌ به‌ استادي‌.
دانلود فایل ها