ترجمه Profile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمايه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقط‌ع‌ عرضي‌ , در فارسی : نيمرخ‌.

Profile به چه معناست و Profile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Profile

نمايه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نمايه‌, ترجمه نمايه‌, کلمات شبیه نمايه‌ , مقط‌ع‌ عرضي‌ به لاتین , نيمرخ‌. به لاتین
دانلود فایل ها