ترجمه Progesterone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حاملگي‌. می باشد

Progesterone به چه معناست و Progesterone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Progesterone

حاملگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حاملگي‌., ترجمه حاملگي‌., کلمات شبیه حاملگي‌.
دانلود فایل ها