ترجمه Program Cards در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كارتهاي‌ برنامه‌. می باشد

Program Cards به چه معناست و Program Cards یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Program Cards

كارتهاي‌ برنامه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كارتهاي‌ برنامه‌., ترجمه كارتهاي‌ برنامه‌., کلمات شبیه كارتهاي‌ برنامه‌.
دانلود فایل ها