ترجمه Program Counter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شمارنده‌ برنامه‌. می باشد

Program Counter به چه معناست و Program Counter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Program Counter

شمارنده‌ برنامه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شمارنده‌ برنامه‌., ترجمه شمارنده‌ برنامه‌., کلمات شبیه شمارنده‌ برنامه‌.
دانلود فایل ها