ترجمه Program Interrupt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وقفه‌ برنامه‌. می باشد

Program Interrupt به چه معناست و Program Interrupt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Program Interrupt

وقفه‌ برنامه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وقفه‌ برنامه‌., ترجمه وقفه‌ برنامه‌., کلمات شبیه وقفه‌ برنامه‌.
دانلود فایل ها