ترجمه Program Listing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سياهه‌ برنامه‌. می باشد

Program Listing به چه معناست و Program Listing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Program Listing

سياهه‌ برنامه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سياهه‌ برنامه‌., ترجمه سياهه‌ برنامه‌., کلمات شبیه سياهه‌ برنامه‌.
دانلود فایل ها