ترجمه Program Run در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رانش‌ برنامه‌. می باشد

Program Run به چه معناست و Program Run یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Program Run

رانش‌ برنامه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رانش‌ برنامه‌., ترجمه رانش‌ برنامه‌., کلمات شبیه رانش‌ برنامه‌.
دانلود فایل ها