خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41298 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('41298','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41298 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Program Run به فارسی

ترجمه Program Run در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رانش‌ برنامه‌. می باشد

Program Run به چه معناست و Program Run یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Program Run

رانش‌ برنامه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رانش‌ برنامه‌., ترجمه رانش‌ برنامه‌., کلمات شبیه رانش‌ برنامه‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: