ترجمه Program State Register در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ثبات‌ حالت‌ برنامه‌. می باشد

Program State Register به چه معناست و Program State Register یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Program State Register

ثبات‌ حالت‌ برنامه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ثبات‌ حالت‌ برنامه‌., ترجمه ثبات‌ حالت‌ برنامه‌., کلمات شبیه ثبات‌ حالت‌ برنامه‌.
دانلود فایل ها