خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41301 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('41301','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41301 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Program State Register به فارسی

ترجمه Program State Register در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ثبات‌ حالت‌ برنامه‌. می باشد

Program State Register به چه معناست و Program State Register یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Program State Register

ثبات‌ حالت‌ برنامه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ثبات‌ حالت‌ برنامه‌., ترجمه ثبات‌ حالت‌ برنامه‌., کلمات شبیه ثبات‌ حالت‌ برنامه‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: