ترجمه Program Status Word در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كلمه‌ وضيت‌ برنامه‌. می باشد

Program Status Word به چه معناست و Program Status Word یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Program Status Word

كلمه‌ وضيت‌ برنامه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كلمه‌ وضيت‌ برنامه‌., ترجمه كلمه‌ وضيت‌ برنامه‌., کلمات شبیه كلمه‌ وضيت‌ برنامه‌.
دانلود فایل ها