خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41353 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('41353','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41353 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Prolepsis به فارسی

ترجمه Prolepsis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صحبت‌ از اينده‌ چنانچه‌گويي‌ گذشته‌ است‌. می باشد

Prolepsis به چه معناست و Prolepsis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prolepsis

صحبت‌ از اينده‌ چنانچه‌گويي‌ گذشته‌ است‌. به خارجی , ریشه انگلیسی صحبت‌ از اينده‌ چنانچه‌گويي‌ گذشته‌ است‌., ترجمه صحبت‌ از اينده‌ چنانچه‌گويي‌ گذشته‌ است‌., کلمات شبیه صحبت‌ از اينده‌ چنانچه‌گويي‌ گذشته‌ است‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: