ترجمه Prolepsis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صحبت‌ از اينده‌ چنانچه‌گويي‌ گذشته‌ است‌. می باشد

Prolepsis به چه معناست و Prolepsis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prolepsis

صحبت‌ از اينده‌ چنانچه‌گويي‌ گذشته‌ است‌. به خارجی , ریشه انگلیسی صحبت‌ از اينده‌ چنانچه‌گويي‌ گذشته‌ است‌., ترجمه صحبت‌ از اينده‌ چنانچه‌گويي‌ گذشته‌ است‌., کلمات شبیه صحبت‌ از اينده‌ چنانچه‌گويي‌ گذشته‌ است‌.
دانلود فایل ها