ترجمه Pronucleus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هسته‌ سلول‌ قابل‌ لقاح‌ پس‌ از تكميل‌ دوره‌ بلوغ‌ وورود می باشد

Pronucleus به چه معناست و Pronucleus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pronucleus

هسته‌ سلول‌ قابل‌ لقاح‌ پس‌ از تكميل‌ دوره‌ بلوغ‌ وورود به خارجی , ریشه انگلیسی هسته‌ سلول‌ قابل‌ لقاح‌ پس‌ از تكميل‌ دوره‌ بلوغ‌ وورود, ترجمه هسته‌ سلول‌ قابل‌ لقاح‌ پس‌ از تكميل‌ دوره‌ بلوغ‌ وورود, کلمات شبیه هسته‌ سلول‌ قابل‌ لقاح‌ پس‌ از تكميل‌ دوره‌ بلوغ‌ وورود
دانلود فایل ها