ترجمه Propeller در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rolleporp=) پروانه‌ هواپيما وكشتي‌ وغيره‌. می باشد

Propeller به چه معناست و Propeller یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Propeller

(rolleporp=) پروانه‌ هواپيما وكشتي‌ وغيره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (rolleporp=) پروانه‌ هواپيما وكشتي‌ وغيره‌., ترجمه (rolleporp=) پروانه‌ هواپيما وكشتي‌ وغيره‌., کلمات شبیه (rolleporp=) پروانه‌ هواپيما وكشتي‌ وغيره‌.
دانلود فایل ها