ترجمه Proportional Parts در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بخشهاي‌ كسري‌ اقلام‌تصاعدي‌ يك‌ جدول‌. می باشد

Proportional Parts به چه معناست و Proportional Parts یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Proportional Parts

بخشهاي‌ كسري‌ اقلام‌تصاعدي‌ يك‌ جدول‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بخشهاي‌ كسري‌ اقلام‌تصاعدي‌ يك‌ جدول‌., ترجمه بخشهاي‌ كسري‌ اقلام‌تصاعدي‌ يك‌ جدول‌., کلمات شبیه بخشهاي‌ كسري‌ اقلام‌تصاعدي‌ يك‌ جدول‌.
دانلود فایل ها