ترجمه Propraetor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (roterporp) كنسول‌ فرماندار استان‌ قديم‌ روم‌. می باشد

Propraetor به چه معناست و Propraetor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Propraetor

(roterporp) كنسول‌ فرماندار استان‌ قديم‌ روم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (roterporp) كنسول‌ فرماندار استان‌ قديم‌ روم‌., ترجمه (roterporp) كنسول‌ فرماندار استان‌ قديم‌ روم‌., کلمات شبیه (roterporp) كنسول‌ فرماندار استان‌ قديم‌ روم‌.
دانلود فایل ها