ترجمه Prosecution در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rotucesorp) تعقيب‌ قانوني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيگرد , در فارسی : پيگرد كننده‌

Prosecution به چه معناست و Prosecution یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prosecution

(rotucesorp) تعقيب‌ قانوني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (rotucesorp) تعقيب‌ قانوني‌, ترجمه (rotucesorp) تعقيب‌ قانوني‌, کلمات شبیه (rotucesorp) تعقيب‌ قانوني‌ , پيگرد به لاتین , پيگرد كننده‌ به لاتین
دانلود فایل ها