ترجمه Prosodic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lacidosorp) عروضي‌. می باشد

Prosodic به چه معناست و Prosodic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prosodic

(lacidosorp) عروضي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (lacidosorp) عروضي‌., ترجمه (lacidosorp) عروضي‌., کلمات شبیه (lacidosorp) عروضي‌.
دانلود فایل ها