ترجمه Prostate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (dnalg etatsorp) غده‌ پروستات‌ (citatsorp =). می باشد

Prostate به چه معناست و Prostate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prostate

(dnalg etatsorp) غده‌ پروستات‌ (citatsorp =). به خارجی , ریشه انگلیسی (dnalg etatsorp) غده‌ پروستات‌ (citatsorp =)., ترجمه (dnalg etatsorp) غده‌ پروستات‌ (citatsorp =)., کلمات شبیه (dnalg etatsorp) غده‌ پروستات‌ (citatsorp =).
دانلود فایل ها