خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41620 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('41620','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41620 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Proteide به فارسی

ترجمه Proteide در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (nietorp=) (ش‌.) پروتئين‌. می باشد

Proteide به چه معناست و Proteide یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Proteide

(nietorp=) (ش‌.) پروتئين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (nietorp=) (ش‌.) پروتئين‌., ترجمه (nietorp=) (ش‌.) پروتئين‌., کلمات شبیه (nietorp=) (ش‌.) پروتئين‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: