ترجمه Proteide در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (nietorp=) (ش‌.) پروتئين‌. می باشد

Proteide به چه معناست و Proteide یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Proteide

(nietorp=) (ش‌.) پروتئين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (nietorp=) (ش‌.) پروتئين‌., ترجمه (nietorp=) (ش‌.) پروتئين‌., کلمات شبیه (nietorp=) (ش‌.) پروتئين‌.
دانلود فایل ها