ترجمه Proteinase در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انزيمهاي‌ ابكي‌ كننده‌ پروتئين‌. می باشد

Proteinase به چه معناست و Proteinase یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Proteinase

انزيمهاي‌ ابكي‌ كننده‌ پروتئين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی انزيمهاي‌ ابكي‌ كننده‌ پروتئين‌., ترجمه انزيمهاي‌ ابكي‌ كننده‌ پروتئين‌., کلمات شبیه انزيمهاي‌ ابكي‌ كننده‌ پروتئين‌.
دانلود فایل ها