ترجمه Protolithic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ بدوران‌ ماقبل‌ عصر سنگ‌. می باشد

Protolithic به چه معناست و Protolithic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Protolithic

وابسته‌ بدوران‌ ماقبل‌ عصر سنگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ بدوران‌ ماقبل‌ عصر سنگ‌., ترجمه وابسته‌ بدوران‌ ماقبل‌ عصر سنگ‌., کلمات شبیه وابسته‌ بدوران‌ ماقبل‌ عصر سنگ‌.
دانلود فایل ها