خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41775 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('41775','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41775 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pseudonymous به فارسی

ترجمه Pseudonymous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ تخلص‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ نام‌ مستعار.

Pseudonymous به چه معناست و Pseudonymous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pseudonymous

داراي‌ تخلص‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ تخلص‌, ترجمه داراي‌ تخلص‌, کلمات شبیه داراي‌ تخلص‌ , وابسته‌ به‌ نام‌ مستعار. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: