ترجمه Psychiatry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روانپزشكي‌. می باشد

Psychiatry به چه معناست و Psychiatry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Psychiatry

روانپزشكي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی روانپزشكي‌., ترجمه روانپزشكي‌., کلمات شبیه روانپزشكي‌.
دانلود فایل ها