ترجمه Psychodynamic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌محركات‌ وانگيزه‌ هاي‌ موثر در فكر. می باشد

Psychodynamic به چه معناست و Psychodynamic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Psychodynamic

وابسته‌ به‌محركات‌ وانگيزه‌ هاي‌ موثر در فكر. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌محركات‌ وانگيزه‌ هاي‌ موثر در فكر., ترجمه وابسته‌ به‌محركات‌ وانگيزه‌ هاي‌ موثر در فكر., کلمات شبیه وابسته‌ به‌محركات‌ وانگيزه‌ هاي‌ موثر در فكر.
دانلود فایل ها