ترجمه Psychotherapeutic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ بدرمان‌ رواني‌. می باشد

Psychotherapeutic به چه معناست و Psychotherapeutic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Psychotherapeutic

وابسته‌ بدرمان‌ رواني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ بدرمان‌ رواني‌., ترجمه وابسته‌ بدرمان‌ رواني‌., کلمات شبیه وابسته‌ بدرمان‌ رواني‌.
دانلود فایل ها