ترجمه Pteridophyte در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (atyhpodiretp) (گ‌.ش‌.) گياهان‌ اوندي‌ خانواده‌ سرخس‌ می باشد

Pteridophyte به چه معناست و Pteridophyte یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pteridophyte

(atyhpodiretp) (گ‌.ش‌.) گياهان‌ اوندي‌ خانواده‌ سرخس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (atyhpodiretp) (گ‌.ش‌.) گياهان‌ اوندي‌ خانواده‌ سرخس‌, ترجمه (atyhpodiretp) (گ‌.ش‌.) گياهان‌ اوندي‌ خانواده‌ سرخس‌, کلمات شبیه (atyhpodiretp) (گ‌.ش‌.) گياهان‌ اوندي‌ خانواده‌ سرخس‌
دانلود فایل ها