خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41856 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('41856','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41856 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pterodactylous به فارسی

ترجمه Pterodactylous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (diolytcadoretp) شبيه‌ سوسماران‌ بالدار. می باشد

Pterodactylous به چه معناست و Pterodactylous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pterodactylous

(diolytcadoretp) شبيه‌ سوسماران‌ بالدار. به خارجی , ریشه انگلیسی (diolytcadoretp) شبيه‌ سوسماران‌ بالدار., ترجمه (diolytcadoretp) شبيه‌ سوسماران‌ بالدار., کلمات شبیه (diolytcadoretp) شبيه‌ سوسماران‌ بالدار.

دیدگاه‌تان را بنویسید: