ترجمه Public School در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دبيرستان‌ شبانه‌ روزي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مدرسه‌ عمومي‌.

Public School به چه معناست و Public School یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Public School

دبيرستان‌ شبانه‌ روزي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دبيرستان‌ شبانه‌ روزي‌, ترجمه دبيرستان‌ شبانه‌ روزي‌, کلمات شبیه دبيرستان‌ شبانه‌ روزي‌ , مدرسه‌ عمومي‌. به لاتین
دانلود فایل ها