ترجمه Puddling در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تبديل‌ اهن‌ لخته‌به‌ اهن‌ ساخته‌ يا فولاد. می باشد

Puddling به چه معناست و Puddling یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Puddling

تبديل‌ اهن‌ لخته‌به‌ اهن‌ ساخته‌ يا فولاد. به خارجی , ریشه انگلیسی تبديل‌ اهن‌ لخته‌به‌ اهن‌ ساخته‌ يا فولاد., ترجمه تبديل‌ اهن‌ لخته‌به‌ اهن‌ ساخته‌ يا فولاد., کلمات شبیه تبديل‌ اهن‌ لخته‌به‌ اهن‌ ساخته‌ يا فولاد.
دانلود فایل ها