ترجمه Puerperium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرحله‌ بين‌ زايمان‌ واعاده‌ زهدان‌ بحال‌ اوليه‌ خود می باشد

Puerperium به چه معناست و Puerperium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Puerperium

مرحله‌ بين‌ زايمان‌ واعاده‌ زهدان‌ بحال‌ اوليه‌ خود به خارجی , ریشه انگلیسی مرحله‌ بين‌ زايمان‌ واعاده‌ زهدان‌ بحال‌ اوليه‌ خود, ترجمه مرحله‌ بين‌ زايمان‌ واعاده‌ زهدان‌ بحال‌ اوليه‌ خود, کلمات شبیه مرحله‌ بين‌ زايمان‌ واعاده‌ زهدان‌ بحال‌ اوليه‌ خود
دانلود فایل ها