ترجمه Pulse Modulation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تلفيق‌ تپشي‌. می باشد

Pulse Modulation به چه معناست و Pulse Modulation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pulse Modulation

تلفيق‌ تپشي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تلفيق‌ تپشي‌., ترجمه تلفيق‌ تپشي‌., کلمات شبیه تلفيق‌ تپشي‌.
دانلود فایل ها