ترجمه Pulse Regeneration در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باز زايي‌ تپش‌. می باشد

Pulse Regeneration به چه معناست و Pulse Regeneration یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pulse Regeneration

باز زايي‌ تپش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی باز زايي‌ تپش‌., ترجمه باز زايي‌ تپش‌., کلمات شبیه باز زايي‌ تپش‌.
دانلود فایل ها