ترجمه Punched Card در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هر ساعت‌ كار انرا سوراخ‌ كنند. می باشد

Punched Card به چه معناست و Punched Card یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Punched Card

هر ساعت‌ كار انرا سوراخ‌ كنند. به خارجی , ریشه انگلیسی هر ساعت‌ كار انرا سوراخ‌ كنند., ترجمه هر ساعت‌ كار انرا سوراخ‌ كنند., کلمات شبیه هر ساعت‌ كار انرا سوراخ‌ كنند.
دانلود فایل ها