ترجمه Punctulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) خال‌ خال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نقط‌ه‌ نقط‌ه‌ , در فارسی : سوراخ‌ سوراخ‌.

Punctulate به چه معناست و Punctulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Punctulate

(ج‌.ش‌.) خال‌ خال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) خال‌ خال‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) خال‌ خال‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) خال‌ خال‌ , نقط‌ه‌ نقط‌ه‌ به لاتین , سوراخ‌ سوراخ‌. به لاتین
دانلود فایل ها