خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42093 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('42093','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42093 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Punter به فارسی

ترجمه Punter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (فوتبال‌) توپ‌ زن‌. می باشد

Punter به چه معناست و Punter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Punter

(فوتبال‌) توپ‌ زن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (فوتبال‌) توپ‌ زن‌., ترجمه (فوتبال‌) توپ‌ زن‌., کلمات شبیه (فوتبال‌) توپ‌ زن‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: