ترجمه Purline در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ستونها. می باشد

Purline به چه معناست و Purline یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Purline

ستونها. به خارجی , ریشه انگلیسی ستونها., ترجمه ستونها., کلمات شبیه ستونها.
دانلود فایل ها