ترجمه Purple Passage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (hctap elprup) نوشته‌ اراسته‌ به‌ صنايع‌ بديعي‌. می باشد

Purple Passage به چه معناست و Purple Passage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Purple Passage

(hctap elprup) نوشته‌ اراسته‌ به‌ صنايع‌ بديعي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (hctap elprup) نوشته‌ اراسته‌ به‌ صنايع‌ بديعي‌., ترجمه (hctap elprup) نوشته‌ اراسته‌ به‌ صنايع‌ بديعي‌., کلمات شبیه (hctap elprup) نوشته‌ اراسته‌ به‌ صنايع‌ بديعي‌.
دانلود فایل ها