ترجمه Purslane در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) خرفه‌. می باشد

Purslane به چه معناست و Purslane یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Purslane

(گ‌.ش‌.) خرفه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) خرفه‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) خرفه‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) خرفه‌.
دانلود فایل ها