ترجمه Putlog در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (kcoltup=) تير وتخته‌ روي‌ تخته‌ بندي‌ ساختمان‌ كه‌ می باشد

Putlog به چه معناست و Putlog یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Putlog

(kcoltup=) تير وتخته‌ روي‌ تخته‌ بندي‌ ساختمان‌ كه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (kcoltup=) تير وتخته‌ روي‌ تخته‌ بندي‌ ساختمان‌ كه‌, ترجمه (kcoltup=) تير وتخته‌ روي‌ تخته‌ بندي‌ ساختمان‌ كه‌, کلمات شبیه (kcoltup=) تير وتخته‌ روي‌ تخته‌ بندي‌ ساختمان‌ كه‌
دانلود فایل ها