ترجمه Pycnometer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چگالي‌ سنج‌. می باشد

Pycnometer به چه معناست و Pycnometer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pycnometer

چگالي‌ سنج‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چگالي‌ سنج‌., ترجمه چگالي‌ سنج‌., کلمات شبیه چگالي‌ سنج‌.
دانلود فایل ها