ترجمه Pygmaean در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيگمي‌ ها. می باشد

Pygmaean به چه معناست و Pygmaean یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pygmaean

پيگمي‌ ها. به خارجی , ریشه انگلیسی پيگمي‌ ها., ترجمه پيگمي‌ ها., کلمات شبیه پيگمي‌ ها.
دانلود فایل ها