ترجمه Pyralidid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) خانواده‌ بزرگي‌ از پروانه‌ ها. می باشد

Pyralidid به چه معناست و Pyralidid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pyralidid

(ج‌.ش‌.) خانواده‌ بزرگي‌ از پروانه‌ ها. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) خانواده‌ بزرگي‌ از پروانه‌ ها., ترجمه (ج‌.ش‌.) خانواده‌ بزرگي‌ از پروانه‌ ها., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) خانواده‌ بزرگي‌ از پروانه‌ ها.
دانلود فایل ها