ترجمه Pyridine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌) قلياي‌ مايع‌ بيرنگ‌ وازت‌ دار (N 5H 5C). می باشد

Pyridine به چه معناست و Pyridine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pyridine

(ش‌) قلياي‌ مايع‌ بيرنگ‌ وازت‌ دار (N 5H 5C). به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌) قلياي‌ مايع‌ بيرنگ‌ وازت‌ دار (N 5H 5C)., ترجمه (ش‌) قلياي‌ مايع‌ بيرنگ‌ وازت‌ دار (N 5H 5C)., کلمات شبیه (ش‌) قلياي‌ مايع‌ بيرنگ‌ وازت‌ دار (N 5H 5C).
دانلود فایل ها