ترجمه Pyrochemical در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ فعاليت‌ شيميايي‌ در گرماي‌ زياد. می باشد

Pyrochemical به چه معناست و Pyrochemical یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pyrochemical

وابسته‌ به‌ فعاليت‌ شيميايي‌ در گرماي‌ زياد. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ فعاليت‌ شيميايي‌ در گرماي‌ زياد., ترجمه وابسته‌ به‌ فعاليت‌ شيميايي‌ در گرماي‌ زياد., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ فعاليت‌ شيميايي‌ در گرماي‌ زياد.
دانلود فایل ها