ترجمه Pythian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اهل‌ دلفي‌ يونان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ ‘ اپولو’ , در فارسی : هاتف‌.

Pythian به چه معناست و Pythian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pythian

اهل‌ دلفي‌ يونان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اهل‌ دلفي‌ يونان‌, ترجمه اهل‌ دلفي‌ يونان‌, کلمات شبیه اهل‌ دلفي‌ يونان‌ , وابسته‌ به‌ ‘ اپولو’ به لاتین , هاتف‌. به لاتین
دانلود فایل ها