ترجمه Pyuria در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) وجود چرك‌ در ادرار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادرار چركدار.

Pyuria به چه معناست و Pyuria یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pyuria

(ط‌ب‌) وجود چرك‌ در ادرار به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) وجود چرك‌ در ادرار, ترجمه (ط‌ب‌) وجود چرك‌ در ادرار, کلمات شبیه (ط‌ب‌) وجود چرك‌ در ادرار , ادرار چركدار. به لاتین
دانلود فایل ها