ترجمه Q در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هفدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌. می باشد

Q به چه معناست و Q یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Q

هفدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هفدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌., ترجمه هفدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌., کلمات شبیه هفدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌.
دانلود فایل ها